Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de levering door 2Grips aan Klant van de diensten zoals aangegeven in dit document.

Artikel 1: DEFINITIES

 • “Klant” betekent de persoon, organisatie of bedrijf aan wie een dienst, abonnement of opleiding wordt verstrekt door 2Grips, zoals geïdentificeerd op de offerte.
 • “Diensten”: de levering van een van de volgende soorten diensten:
 • “Consultancy” betekent het uitvoeren van een taak; uitvoering; advies of bijstand.
 • “Abonnement” betekent de toegang tot een oplossing; programma; tool of integratie.
 • “Opleiding”: het verstrekken van een specifieke opleiding en bijbehorend materiaal.

Artikel 2: DIENSTEN EN LEVERING

Artikel 2.1 : Consultancy

De leveringstermijnen, opleveringsdata en doorlooptijden worden als aanwijzing gegeven en kunnen geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding, boete of ontbinding van de overeenkomst. 2Grips is niet verantwoordelijk voor schade in welke vorm dan ook of boetes van welke aard dan ook als gevolg van te late levering van adviesdiensten.

De Klant verbindt er zich toe elk verzoek tot uitstel van levering minstens 10 werkdagen voor de in dit document voorziene leveringsdatum bij 2Grips in te dienen. 2Grips en de Klant verbinden er zich vervolgens toe om in onderling overleg een nieuwe leveringsdatum overeen te komen. Indien Klant nalaat deze melding te doen, behoudt 2Grips zich het recht voor om 2 dagen te factureren op basis van de in deze offerte genoemde dagprijs.

Artikel 2.2 : Abonnement

Klant krijgt toegang tot het abonnementsformulier op basis van de betaling, zie artikel 7, tenzij anders overeengekomen tijdens de levering van de consultancy of implementatie gerelateerde diensten.

Artikel 2.3 : Opleiding

De datum of data voor de levering van opleiding, met inbegrip van maar niet beperkt tot de tijden en data van de lessen, kan niet worden verschoven door de deelnemer(s) van dergelijke lessen onder geen enkele omstandigheid. 2Grips behoudt zich het exclusieve recht voor om de tijd, plaats, datum en mix voor Opleiding te wijzigen, voor zover 2Grips redelijkerwijs van mening is dat dergelijke wijzigingen in het voordeel van de Klant zijn. Wijzigingen in Opleiding leveringsdata aangevraagd door Klant zullen door 2Grips van geval tot geval worden overwogen, met dien verstande dat 2Grips niet verplicht is om dergelijke wijzigingen aan te brengen, en de weigering van 2Grips om dergelijke wijzigingen toe te staan zal in geen geval Klant ontheffen van zijn betaling of andere verplichtingen die voortvloeien uit een Opleiding opdracht. In het geval dat de Klant een wijziging van een leveringsdatum voor Opleiding aanvraagt, en 2Grips deze goedkeurt, zal de Klant als volgt een herschikkings/administratieve toeslag moeten betalen: (a) een bedrag gelijk aan 25% van de totale vergoedingen verschuldigd door Klant op grond van de Betalingsregeling in het geval de herschikking 30 dagen of meer voorafgaand aan de geplande levering van Diensten wordt aangevraagd; en (b) een bedrag gelijk aan 50% van de totale vergoedingen verschuldigd door Klant op grond van de Betalingsregeling in het geval de herschikking minder dan 30 dagen voorafgaand aan de geplande levering van de diensten wordt aangevraagd.

Met betrekking tot de E-learning opleidingsdienst wordt aan de Klant een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie verleend voor toegang tot het aangewezen opleidingsmateriaal. Het opleidingsmateriaal wordt uitsluitend geleverd voor gebruik door de ingeschreven cursist(en). Toegangslicenties worden verleend voor de gespecificeerde periode (30 dagen – 60 dagen – 90 dagen – 150 dagen).

Artikel 3: ANNULERING

Een opleiding dienst is NIET ANNULERBAAR; met dien verstande dat voor een eenmalige dienst (d.w.z. een enkele les), kan de Klant een dergelijke dienst annuleren en is hij 2Grips verschuldigd (i) een annuleringsvergoeding gelijk aan 25% van de totale vergoedingen verschuldigd door de Klant onder deze overeenkomst, alsmede 100% van alle kosten gemaakt door 2Grips ten voordele van de Klant met inbegrip van kosten voor apparatuur en trainer en personeel (“Andere Kosten”) indien een dergelijke annulering plaatsvindt 60 tot 20 dagen voor de leveringsdatum van de dienst; of (ii) een annuleringsvergoeding gelijk aan 60% van de totale vergoedingen verschuldigd door de Klant onder deze Overeenkomst en 100% van de andere Kosten indien een dergelijke annulering plaatsvindt 20 tot 7 dagen voorafgaand aan de datum van levering van de dienst; of (iii) een annuleringsvergoeding gelijk aan 100% van de totale vergoedingen verschuldigd door de Klant onder deze Overeenkomst en 100% van de andere Kosten indien een dergelijke annulering plaatsvindt minder dan 7 dagen voorafgaand aan de datum van levering van de dienst.

2Grips kan de levering van diensten, met uitzondering van de opleidingsdienst, zonder rechterlijke tussenkomst en onverminderd haar overige rechten en rechtsmiddelen beëindigen indien Klant niet in staat is haar schulden te voldoen of insolvent wordt.

Klant kan de levering van diensten, met uitzondering van de opleiding service, beëindigen na dertig (30) dagen schriftelijke kennisgeving per aangetekende post aan 2Grips, niettegenstaande dat Klant aan alle betalingen voldoet.

Artikel 4: AANVAARDING

De uitvoering van een dienst vormt de aanvaarding van het aanbod door de Klant, met inbegrip van alle bepalingen en voorwaarden die hierin zijn opgenomen, en het aangaan door 2Grips en de Klant van een bindende overeenkomst van koop en verkoop.

Geen aanvullende of afwijkende voorwaarden zullen van kracht zijn, tenzij schriftelijk en ondertekend door een bevoegde vertegenwoordiger van 2Grips en Klant in een document dat uitdrukkelijk verwijst naar deze voorwaarden.

Na oplevering van de dienst, met uitzondering van de opleidingsdienst, zal een acceptatieverklaring (activiteitenverslag) door Klant worden ondertekend waarin wordt verklaard dat de diensten naar behoren zijn uitgevoerd conform hetgeen Klant heeft besteld.

Indien geen verklaring van aanvaarding (activiteitenverslag) wordt ondertekend, wordt de klant geacht in te stemmen met de goede uitvoering van de diensten tenzij hij 2Grips binnen de 5 werkdagen na de levering per aangetekend schrijven informeert dat de diensten niet naar behoren werden uitgevoerd.

Artikel 5: GARANTIE

2Grips wijst alle garanties af met betrekking tot de goederen of andere materialen geleverd in verband met de diensten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel.

Artikel 6 : BESTELLING

Een bevel kan op 2 manieren worden gegeven, afhankelijk van de bestaande regels bij Cliënt:

 1. Ondertekening van de offerte
 2. Het indienen van een inkooporder

Beide of één van beide moeten worden doorgestuurd per post naar billing@2grips.com ter attentie van 2Grips-Accounting

Artikel 7 : BETALING

De honoraria en betalingen vermeld in onze offertes zijn exclusief belastingen. De BTW of elke andere belasting die van kracht is op het ogenblik van de facturatie is steeds ten laste van de Klant en wordt toegevoegd aan het honorarium.

De vergoedingen plus de belastingen zullen door de Klant worden betaald afhankelijk van het type dienst op basis van het volgende schema:

 • Advies: Binnen 30 dagen na de factuurdatum
 • Abonnement: Prepaid, dus voor het gebruik van de licenties

Opleiding:

 • E-learning: Binnen 5 dagen na de factuurdatum, met uitzondering van e-learning diensten die door Klant rechtstreeks via de 2Grips website worden betaald.
 • Klassikale opleiding (Openbaar en In-Company): Voor de aanvang van de opleiding

De betalingen gebeuren door overschrijving op de bankrekening van 2Grips vermeld op de factuur.

Bij niet-betaling van de facturen op hun vervaldag behoudt 2Grips zich het recht voor om een extra administratieve kost van 10% aan te rekenen op de facturen in kwestie.

Indien de Klant niet reageert op de eerste aanmaning binnen de in deze aanmaning gestelde termijn, dan behoudt 2Grips zich het recht voor om bij de tweede aanmaning het verschuldigde bedrag van rechtswege te verhogen met 15% uit hoofde van contractuele schadeloosstelling, met een minimum van EUR 250,-, ter dekking van de extra administratiekosten.

Indien van toepassing, is 2Grips gerechtigd de overige diverse kosten voor het innen van achterstallige betalingen op de Klant te verhalen. De Klant is verantwoordelijk voor alle incassokosten, invorderingskosten en redelijke advocaatkosten die 2Grips heeft opgelopen in verband met de incasso-inspanningen van 2Grips, ongeacht of hier een rechtszaak over wordt aangespannen, samen met de honoraria, kosten en uitgaven van 2Grips.

2Grips behoudt zich het recht voor bij wanbetaling door Klant verdere leveringen te staken en de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in zijn geheel of voor het nog niet uitgevoerde gedeelte.

Artikel 8: VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

Klant verbindt er zich toe het personeel van 2Grips dat diensten verleent in de gebouwen van Klant te voorzien van de nodige en aangepaste infrastructuur. Klant zal er voor zorgen dat de toegangsprocedures tijdig aan 2Grips worden meegedeeld

Klant verplicht zich 2Grips alle informatie te verstrekken en haar toestemming te geven alle informatie te raadplegen en/of te gebruiken die nodig is in het kader van de uitvoering van de diensten.

De klant zal aan 2Grips de namen en andere nuttige informatie (zoals telefoonnummers) van de door hem aangeduide contactpersonen meedelen.

Indien in de gebouwen van de Klant specifieke voorschriften gelden op het gebied van veiligheid en gezondheid en dergelijke, zal de Klant 2Grips hiervan binnen 14 dagen voor aanvang van de levering op de hoogte stellen, waarna 2Grips deze voorschriften zal naleven tijdens haar aanwezigheid in de gebouwen van de Klant.

Artikel 9: AANSPRAKELIJKHEID VAN 2GRIPS

2Grips streeft ernaar dat alle informatie op de 2Grips Website correct is. Wij kunnen echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele fouten of omissies.

Voor wat betreft de diensten, kan 2Grips niet verplicht worden tot het opnieuw uitvoeren van diensten en consulting indien er fouten werden gemaakt of wijzigingen in dit document werden aangebracht door Klant zonder de schriftelijke toestemming van 2Grips.

2Grips kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor indirecte schade zoals financiële schade, commerciële schade, productieverlies, vermindering van winst en/of inkomen, of verlies van informatie.

Artikel 10: EIGENDOM EN INTELLECTUELE EIGENDOM

Al het trainingsmateriaal en documentatie ontwikkeld door 2Grips is het intellectueel eigendom van 2Grips. Ander materiaal is het intellectuele eigendom van 2Grips partners en wordt onder licentie gereproduceerd door 2Grips. Klant mag dergelijk materiaal niet kopiëren, overdragen of anderszins distribueren, welke uitsluitend bestemd is voor gebruik door de leerling.

(a) Alle specificaties, tekeningen, technische gegevens, gereedschappen, apparatuur en andere materialen verstrekt door 2Grips en gebruikt in verband met de diensten zullen: (a) vertrouwelijk worden gehouden door Klant; (b) eigendom blijven van 2Grips; (c) door Klant alleen worden gebruikt in verband met het ontvangen van diensten; en (d) duidelijk worden gemarkeerd als eigendom van 2Grips. Cliënt stemt er verder mee in dat alle geschriften, software, tekeningen, specificaties, ontwerpen, auteursrechtelijk beschermd materiaal, uitvindingen (al dan niet octrooieerbaar), verbeteringen, ontwikkelingen en ontdekkingen (gezamenlijk aangeduid als “Technologie”) gemaakt of bedacht door 2Grips alleen of in samenwerking met anderen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, Cliënt, tijdens de uitvoering van onder deze Opleiding Service Overeenkomst zijn het exclusieve eigendom van 2Grips, en de Klant stemt er verder mee in om 2Grips bij te staan, op kosten van 2Grips, bij het verkrijgen, perfectioneren, verdedigen en afdwingen van haar rechten in en op al deze Technologie, en bij de uitvoering van alle aanvragen, toewijzingen en alle andere instrumenten die 2Grips nodig zal achten om auteursrechten, octrooien en andere vormen van intellectuele eigendomsrechten bescherming aan te vragen en te verkrijgen.

Artikel 11: VERPLICHTING TOT VERTROUWELIJKHEID

De Klant verbindt zich ertoe de informatie betreffende de gebruikte technieken, de werkmethodes, de know-how, enz. die hij in het kader van de uitvoering van de diensten van 2Grips zou hebben ontvangen, niet aan derden bekend te maken, tenzij deze informatie: (i) zonder enige tussenkomst of schuld van de ontvangende partij openbaar is verspreid, (ii) vóór de mededeling door de informatieverstrekker bij de ontvangende partij bekend was, (iii) door de ontvangende partij op rechtmatige wijze is verkregen van een andere partij die zelf niet aan een vergelijkbare geheimhoudingsplicht is onderworpen.

De Klant verbindt zich ertoe bij de uitvoering van de diensten alleen de personen te betrekken die noodzakelijk zijn en hun dezelfde geheimhoudingsplicht op te leggen.

Indien 2Grips en Klant tijdens de aanbiedingsperiode een andere geheimhoudingsovereenkomst overeenkomen, dan dient dit artikel 11 als nietig te worden beschouwd.

Artikel 12: OVERMACHT

2Grips zal niet verantwoordelijk zijn voor haar falen om tijdig te presteren als gevolg van brand, diefstal, oorlog, oproer, embargo, terrorisme, arbeidsconflict of andere oorzaak buiten haar redelijke controle. Indien de levering van diensten wordt vertraagd door een dergelijke gebeurtenis, zal 2Grips de Klant hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte brengen.

Artikel 13: KLACHTEN

Indien u een klacht wilt indienen of beroep wilt aantekenen, kunt u contact opnemen met onze kwaliteitsmanager op info@2grips.com.

Alle klachten worden met de grootste zorg behandeld en worden binnen maximaal 5 werkdagen beantwoord.

Artikel 14: GDPR

De 2Grips Gegevensverwerkingsovereenkomst is beschikbaar op verzoek van de Klant.

Uw gegevens kunnen worden gebruikt om u te informeren over relevante diensten van 2Grips of voor de uitvoering en de evaluatie van onze diensten. Indien u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dit aan ons melden via info@2grips.com.

Uw gegevens zijn adequaat beveiligd tegen ongeoorloofde toegang of openbaarmaking en opgeslagen in een bestand waarop de GDPR-wet van toepassing is. 2Grips zal altijd handelen in overeenstemming met deze wet. Daarnaast zal 2Grips nooit zonder toestemming gegevens aan derden verstrekt. 2Grips bewaart persoonsgegevens in beginsel zo zolang de doeleinden dit vereisen. Daarna kunnen persoonsgegevens worden bewaard voor archiefdoeleinden.

Artikel 15: JURISDICTIE – TOEPASSELIJK RECHT

2Grips en Klant zullen alle geschillen met betrekking tot de uitvoering en interpretatie van diensten voorleggen aan de bevoegde rechtbanken van het land waar 2Grips is gevestigd en alleen deze rechtbanken zullen bevoegd zijn om hierover te oordelen.

Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door de wet van het land waar 2Grips is geregistreerd.

Artikel 16: 4ME

 1. Het gebruik van 4me wordt berekend in zogenaamde Service Credits: Een Service Credit geeft één gebruiker toegang tot alle functionaliteiten van 4me gedurende de periode van één kalendermaand. De gebruiker kan één of meerdere rollen hebben binnen de applicatie. Let op: Een Service Credit wordt al verbruikt wanneer iemand een rol heeft, dus ook wanneer deze persoon niet inlogt op de applicatie. Eindgebruikers en autorisators hebben geen licentie nodig; zij maken alleen gebruik van de zogenaamde self-service portal van 4me.
 2. De 4me Service Credits worden aangeboden als een PREPAID abonnement. In de praktijk betekent dit dat een klant de Service Credits voor een periode van 12 maanden vooruit betaalt, met een op basis van een inschatting van het verwachte verbruik over deze periode en met een minimum van 120 Service Credits.
 3. Elke kalendermaand wordt dan een rapport opgemaakt van het werkelijke gebruik en dit wordt in mindering gebracht van het gekochte tegoed.
 4. Het gekochte krediet kan dus korter of langer duren dan 12 maanden, afhankelijk van het werkelijke gebruik.
 5. Indien het tegoed voor de volgende maand niet meer toereikend is, zal 2Grips een voorstel doen voor een nieuwe bundel Service Credits. Het aantal Service Credits inbegrepen in dit voorstel is gelijk aan het geschatte bedrag nodig voor 1 jaar gebruik van 4me op basis van het gebruik van de laatste maand en met een minimum van 120 Service Credits.
 6. Deze nieuwe bundel moet worden betaald voordat het oude saldo is opgebruikt om onderbrekingen van de dienstverlening te voorkomen.
 7. De aangeboden Service Credits zijn gebaseerd op een abonnement volgens het PREMIUM plan. Dit plan geeft altijd toegang tot alle functionaliteiten, processen en modules binnen de applicatie.
 8. Om de 4me omgeving te kunnen beheren is het sterk aan te raden om altijd één specifieke admin gebruiker in te stellen. Deze admin gebruiker maakt tevens gebruik van één 4me Gebruiker-maand.
 9. Bij het opzetten van integraties kan het nodig zijn om een aparte integratiegebruiker te definiëren. Hiervoor zal ook een extra Service Credit moeten worden gebruikt. (Dit is onder andere niet nodig voor Single Sign On of voor de Azure AD integratie voor de provisioning van gebruikersgegevens).
 10. Inbegrepen in het 4me abonnement zijn: Alle wekelijkse software patches, updates en upgrades van de dienst; Ondersteuning bij incidenten (software bugs) en eenvoudige functionele vragen.