Het succesvol onboarden van een service provider in je ecosysteem

Wanneer je bedrijf diensten gaat outsourcen naar een service provider zijn er bepaalde elementen met betrekking tot de onboarding van die service provider, die specifieke aandacht vereisen om ervoor te zorgen dat uw organisatie de maximale waarde uit outsourcing kan halen.
Deze elementen zijn:

 • Informatie: we gaan zoveel mogelijk informatie uitwisselen tijdens de onboarding van die service provider.
 • Relaties: via de onboarding willen we de toon zetten voor een sucessvolle relatie, waarin samenwerking centraal staat.
 • Transitie: het doel van oboarding is natuurlijk de transitie te faciliteren en te begeleiden.
 • Vertrouwen: via de transitiebegeleiding willen we het vertrouwen in de service provider stimuleren.
 • Menselijke factor: bij de overgang van een oude situatie naar een nieuwe situatie (verandering) moet er altijd rekening worden gehouden met de houding en gedrag van mensen en de cultuur binnen de organisatie.

Om ervoor te zorgen dat uw organisatie het maximale haalt uit de diensten die worden geleverd door de nieuwe service provider, richt je best een onboarding proces in. Tijdens dit proces stel je de service provider volledig op de hoogte van uw behoeften, geef je inzicht in uw assets en processes, zodat ze hun diensten kunnen afstemmen op uw behoeften. Tot slot stel je een stappenplan op, waaring communicatie en samenwerking centraal staan.
Helaas is er geen “1 size fits all” proces, maar geven we je onderaan een aantal high level stappen van zo’n onboarding en wat een aantal key succesfactoren zijn gebasseerd op onze ervaring bij klanten.

Due Diligence
Due diligence

Het doel van due dilligence is om de service provider volledige kennis te geven van uw behoeften. Dit gebeurt via een grondig assessment van uw capabilities om de details, risico’s, pijnpunten, kansen en inefficienties in kaart te brengen.
Verder krijgt de service provider tijdens deze stap ook inzicht in uw assets en bedrijfsprocessen om de geleverde diensten af te stemmen op uw behoeften. Een aantal key succesfactoren tijdens deze fase zijn:

Begin steeds met het opstellen van een servicecatalogus. Zonder dit kan het operationele model niet volledig ontworpen worden. De servicecatalogus moet de business services, de IT-services en de afzonderlijke componenten bevatten. Dit allemaal in kaart gebracht met duidelijke afhankelijkheden en kenmerken. De servicecatalogus moet duidelijk maken wat de dienstverlening inhoud en de kosten hiervan zijn.

Het is belangrijk dat zowel de service provider als de klant een gedeelde visie heeft met betrekkin tot succes. “Gedeeld succes” verwijst hier naar een win-win voor zowel de klant als de service provider. Hierin zijn een aantal aspecten heel belangrijk:

 • Duidelijkheid: De kans op een succesvolle onboarding van een service provider is klein tot onbestaande als er onduidelijkheid is over het doel/resultaat dat hij of zij moet bereiken. Dit geldt ook als de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid om dit te bereiken onduidelijk is. Het is dus belangrijk dat iedereen op dezelfde lijn zit met betrekking tot het doel.
 • Competentie: Duidelijkheid is een ding, maar in staat zijn om deze doelen waar te maken is iets anders. Elke partij moet natuurlijk in staat zijn deze doelen waar te maken.
 • Het succesvol bereiken van de resultaat wordt beinvloed door allerlei omstandigheden. Sommige omstandigheden zullen dit positief beinvloeden en andere negatief. Het is belangrijk eventuele obstakels of belemmeringen tijdig te identificeren en aan te pakken.
 • Commitment: het is natuurlijk belangrijk dat alle partijen zich committen om deze doelen te behalen
 • Communicatie: Duidelijke communicatie over de visie en de doelen zijn absoluut noodzakelijk.
 • Samenwerking: Samenwerking is zeer belangrijk in het ecosysteem

Samenwerking kunnen we vastleggen in een collaboration agreement, waarin we volgende onderdelen terugvinden:

 • De definitie van samenwerking
 • De objectieven van samenwerking
 • Hoe de verschillende partijen gaan samenwerken
 • De verantwoordelijkheden binnen deze samenwerking
 • Hoe we die samenwerking gaan meten
 • Eventuele incentives om samenwerking te bevorderen

Het is wel belangrijk dat zo’n collaboration agreement alle partijen eerlijk behandeld en dat het geen limieten zet op de effectieve day-2day operations.

We hebben een toename in complexiteit wat betreft de service management processen, want de klant heeft processen met een bepaalde maturiteit, maar de service providers hebben ook allemaal processen met een bepaalde maturiteit. Het kan best zijn dat hier een groot verschil is met betrekking tot maturiteitsniveau.
Eerst en vooral start het met het in kaart brengen van de huidige processen van de klant en de huidige processen van de service provider.
Daarna ga je verder met het aligneren van deze processen end2end. Hierbij kijk je dan bijvoorbeeld hoe je gaat samenwerken als jeeen problem hebt waaraan meerdere service providers moeten werken. Of kijk je welke informatie je gaat overbrengen voor bijvoorbeeld change management: ga jeelke change van de service provider in je change kalender tonen?
Verder ga je duidelijke rollen en verantwoordelijkheden moeten definieren voor deze end2end processen, gebruik makend van een RACI tabel.
Deze end2end processen ga je enerzijds trainen aan alle personen met rollen in deze end2end processen, maar ook coachen en bijsturen waar nodig.

In een omgeving met meerdere service providers met elk hun eigen tools is het hebben van een tooling strategie een must. Op zich zijn er 2 opties: ofwel dienen de huidige service management tools aangepast te worden om samenwerking met meerdere service providers mogelijk te maken, ofwel zal er een nieuwe tool gekozen worden. Welke weg je ook instaat volgende elementen zijn belangrijk:

 • Naadloze integratie: Ideliter werk je natuurlijk in 1 gedeelde toolset om de complexiteit van integratie te verminderen, maar dit is natuurlijk niet evident. Wanneer we met verschillende tools werken is een van de belangrijkste elementen de naadloze integratie met andere tools. Dit stelt je in staat om real-time incidenten, problems, changes of request tickets uit te wisselen met verschillende systemen tussen verschillende service providers.
 • End2end workflow: bijvoorbeeld voor het afhandelen van service requesten over providers heen.
 • Gedeelde datadictionary: Er is nood aan een gemeenschappelijk datadictionary waarin een beschrijving en mapping staat van gegevens zoals incidentprioriteiten, wijzigingstypes, request catagi . Dit om ervoor te zorgen dat we “dezelfde taal” spreken en niet zelf de vertaling moeten doen.
 • Rapportering: Idealiter zal de rapportage grotendeels afkomstig zijn van de Service Management-tool, die zou moeten fungeren als de enige bron van ticketgegevens uit het hele ecosysteem. Deze “enige bron van waarheid” vermindert de behoefte aan handmatige gegevensmanipulatie en biedt een solide en betrouwbare basis voor alle rapportages.
Transition planning
Transition Planning

Tijdens de transition planning wordt een handover roadmap opgesteld naar de nieuwe service provider, waarbij samenwerking, communicatie en de menselijke factor zeer belangrijke elementen zijn. Ook moet er rekening gehouden worden met de beschikbaarheid van resources en budget.

Een aantal key succesfactoren tijdens deze fase zijn:

Het is belangrijk om een project plan opstellen met mijlpalen, timings, taken, resources en afhankelijkheden. Door mijlpalen, timings en afhankelijkheden te definiëren, kan je de voortgang en success van de transitie meten. Door een resource plan op te tellen kan je de resources en taken beheren om de transitie te begeleiden. Ook het inplannen van go/no go beslissingen zijn belangrijk om naar volgende fases van het transitieplan te gaan.
Communicatie is natuurlijk een key succesfactor in elke fase, maar de reden waarom we die hier vernoemen is omdat je dit natuurlijk mee moet nemen in je transitie plan. Omdat zo’n onboarding van een service provider natuurlijk wel wat organisatorische wijziging met zich mee brengt is het belangrijk awareness te creeren bij de bestaande medewerkers en genoeg training en coaching te voorzien.
Een onderdeel van die awareness is uiteraard ook communicatie. Het is belangrijk dat je jouw doelpubliek vastlegt per communicatie en hiervoor een commiunicatieplan opstelt. Na elke communicatie evalueer je dan het effect van deze communicatie en heb je een lessons learned om mee te nemen in je volgende communicaties.
Alle partijen kunnen enkel optimaal samenwerken als er transparantie is ten opzichte van elkaar. Welke informatie en in welke mate maakt dan onderdeel uit van je communicatieplan.
Transition Execution
Transition Execution

Dit is de daadwerkelijke onboarding van de nieuwe service provider in het ecosysteem. Een aantal key succesfactoren tijdens deze fase zijn:

Als we even de 4P’s van service management erbij halen (people, process, partners en products) moet ik jullie niet vertellen dat people een van de belangrijkste P’s is tijdens het onboarden van een nieuwe service provider.
Belangrijk aspect wanneer je met meerdere service providers gaat samenwerken is ervoor te zorgen dat je een cultuur hebt dat dit ondersteund. Je moet hier rekening houden met de attitude, gedrag en cultuur van je organizatie en dus ook de medewerkers. Een onderdeel van deze cultuur is het bouwen van relaties doorheen verschillende levels van de organizatie en de service providers zodat samenwerking en partnership centraal staat.
Het success van zo’n onboarding hangt ook af van de kennis en ervaring van de resources dat hierbij betrokken zijn. Je hebt tijdens de transition execution dan ook verschillende skills nodig gaande van operationele skills tot soft skills en expertice in het legale gedeelte van outsourcing. Ook hier is het belangrijk dat er tijdens deze execution fase duidelijke rollen en verantwoordelijkheden gedefinieerd zijn
Wanneer je gaat outsourcen naar het buitenland heb je te maken met culturele diversiteit. Belangrijk hier is dat je de tijd neemt om elkaar te leren kennen en respect te hebben voor elkaars waarden en normen. Dit door met elkaar in dialoog te treden.
Een belangrijk onderdeel van de samenwerking tussen de verschillende service providers is ook het delen van kennis.
Hiervoor moet er een duidelijke scope en objectieven opgesteld worden: welke kennis ga je delen, welk doelpubliek, …
Zoals ook bij interne kennisdeling, is het hebben van standaarden en afspraken rond het opstellen van kennis belangrijk. Hiervoor kan je het KCS (knowledge centered service) principe gebruiken, wat je richtlijnen geeft rond het vastleggen, structureren, herbruiken en verbeteren van kennis.
Kortom er moet dus een consiste aanpak zijn voor het aanmaken en delen van kennis, waarbij duidelijke rollen en verantwoordelijkheden noodzakelijk zijn.
Run & Improve
Run and Improve

Eenmaal de transitie gebeurd is komt het operating model in actie. Het is tijdens deze “Run & Improve” -fase dat de werkelijke waarde van het outsourcen van de diensten moet bereikt worden. Naast de day-2day operations en de coordinatie van de service providers, zijn het detecteren en implementeren van verbeterinitiatieven belangrijke onderdelen van deze fase. Een belangrijke key succesfactor tijdens deze fase is positief gedrag aanmoedigen.
KPI’s en metingen kunnen een bron van frustratie zijn in een outsourcingomgeving, omdat elke partij een andere manier heeft om ‘succes’ te definiëren en te meten, of omdat er een inconsistente methode wordt toegepast waarmee ze worden gemeten bij verschillende service providers. Vandaar dat het in eerste instantie belangrijk is om gedeelde succes vast te leggen en afspraken te maken rond het meten van succes tijdes de due dilligence fase, maar ook tijdens run en imrpove zijn metingen belangrijk.

De manier waarop we onze samenwerking met onze service providers meten, heeft een grote invloed op hun manier van werken en hun gedrag in de omgang met elkaar en de klantorganisatie. Je metingen moeten positief gewenst gedrag aanmoedigen. Onder positief gedrag verstaan we:

 • Verbeteringen
 • Samenwerking
 • Focus op de business en zijn behoeften
 • Klantgerichtheid

Anderzijds moet je opletten dat je met je metingen geen negatief ongewenst gedrag aanmoedigen, zoals:

 • Silo denken
 • Onflexibel zijn
 • Gebrek aan empathie
Jordy Mertens

Deze blog rond het onboarden van een serviceprovider is geschreven door Jordy Mertens, service management consultant bij 2Grips.

Heb je nog vragen of wil je meer weten over hoe je een one team culture opbouwt over al je service providers heen? Aarzel dan zeker niet contact op te nemen!